תקנון

חברת SQLINK מספקת, בין השאר מערך מקיף שירותים מתקדמים בעולמות של טכנולוגיה ופיתוח, דיגיטל, BI ואנליטיקה, בדיקות ואוטומציה, אבטחת מידע, יועצים ומומחים, תשתיות והכשרות טכנולוגיות.

החברה מעסיקה מעל 2500 יועצים ומומחים בכל קשת הטכנולוגיות ובמגוון רחב של תפקידים.

חברת SQLINK ו/או חברת  הבת  Gotfriends השמה בהייטק  (מטעמה), מגייסת באופן שוטף ורציף מועמדים לשורותיה, או פועלת להשמתם כעובדים אצלם בהתאמה. ההשתתפות בפעילות "חבר מביא חבר" מסייעת לחברה בפעילות זו ובהתאם, חברת SQLINK מוכנה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליה ו/או, באיתור וגיוס מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב לקוחותיה.

 

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת SQLINK, ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת פעילות "חבר מביא חבר" .

 

 • פעילות "חבר מביא חבר" מתייחסת לגיוס מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו ע"י "חבר".
 • עובד/מועמד המעוניין להשתתף בפעילות "חבר-מביא-חבר" , ישלח קורות-חיים לתיבת הדואר הייעודית שכתובתה: friends@sqlink.com
 • בפעילות " חבר מביא חבר" רשאי להשתתף כל אדם.
 • קורות-החיים יירשמו ע"ש מקור ההגעה (דהיינו- שם השולח) ששלח את קו"ח של ה"חבר" למשך 3 חודשים בלבד מיום שליחתו למאגר המועמדים של חברת SQLINK.
 • הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על "גיוס מוצלח" (גיוס מוצלח- לפחות עד תום 3 חודשי להעסקה קלאנדריים) למשרה שהוצעה ונסגרה ע"י חברת SQLINK או חברת הבת Gotfriends.
 • מסמך "קורות חיים" לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:
 1. המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמתיות על מחפש העבודה.
 2. שמסמך שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבודה .
 3. מחפש העבודה אינו רשום במאגר המועמדים של SQLINK כמחפש עבודה פעיל בשלושת החודשים שקדמו למועד שליחתו.
 • מסמך "קורות-החיים" לא ייחשב באם הגיע לחברת SQLINK בשלושת החודשים שקדמו למועד שליחת קורות-החיים על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל "קורות החיים".
 • לא יתקבלו "קורות-חיים"  אם מחפש העבודה נמצא בקשר ישיר עם SQLINK במהלך תקופת שלושת  החודשים שקדמה לשליחתו ע"י החבר. 
 • החבר המפנה ייחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממחלקת השיווק של SQLINK
 • כמות "קורות החיים" אשר יכול כל חבר לשלוח אינה מוגבלת.
 • עובד אשר שלח קורות חיים של חבר בהתאם להוראות לעיל, וקורות-החיים כאמור נקלטו בהצלחה במאגר המועמדים של SQLINK יוגדר כמקור הגעה של קורות-החיים, ובלבד שקורות-החיים הללו לא היו רשומים על שם גורם אחר באגף הגיוס של SQLINK במהלך 3 חודשים שקדמו למועד שליחתם למאגר המועמדים של SQLINK.

 

טבלת גובה תגמולים

 

סוג המפנה

גובה התגמול

עובד/ת  SQLINK  שמפנה חבר/ה שהתקבל לעבודה והתקבל/ה כעובד/ת SQLink

2400 ₪

אדם שאינו  עובד SQLINK

1200 ₪

 

תקנון מבצע "משרות זהב" – חברים... וטסים!
• שווי הזכיה בסך 3500 ש"ח ינתן בצורת ואוצ'ר לחברת נסיעות וניתן יהיה לשינוי
• המבצע מתייחס רק להפניית חברים מנוסים בתפקידי: פיתוח, אלגוריתמים, מנתחי מערכות ,BI, אנשי SYSTEM, DEVOPS ותפקידי בכירים
• התגמול ינתן לאחר 3 חודשי עבודה בפועל של המועמד/ת שהופנו ובכפוף לקבלת סכום ההשמה בפועל על ידי הלקוח לחברת SQLink
• המבצע מתייחס אך ורק להפניית מועמדים עימם לא היינו בקשר פעיל בחצי שנה האחרונה.

 

 • תגמול  חבר מביא חבר אינו תקף במקרה שמדובר במשרות זמניות (תקופת העסקה היורדת מ-6 חודשים) ו/ או חלקיות
 • עבור עובדים שהתקבלו לעבודה במסגרת השמה בשכר הנמוך מסכום של k13 – ינתן תגמול מופחת בסך 600 ₪
  •במידה ולא תקבל SQLINK תשלום מהחברה בגין גיוס העובד, ומכל סיבה, לא יוענק תגמול חבר-מביא-חבר.
  •למען הסר ספק, מובהר כי המענק הינו חד פעמי בסכום נטו/
  •מסכום המענק ינוכה מס על פי הדין ע"י חברת SQLINK GROUP.
  •התגמול יוענק לחבר-המפנה באמצעות המחאה בנקאי ע"י חברת SQLINK GROUP
  •הנהלת SQLINK רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
  •האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

 

 

 • ככל שימולאו כל התנאים המפורטים לעיל והחבר נקלט לעבודה דרך SQLINK תוך 3 חודשים מיום החתימה על חוזה-העבודה,  יהא השולח (עובד/מועמד) זכאי לקבל מ- SQLINK לתגמול חד פעמי כפי שנקבע בתקנון מודל התגמולים SQLINK בסעיף לעיל. התגמול ינתן על פי המפרט הבא:
  עובד/ת שהינם עובדי SQLink פעילים יקבלו את התגמול בתלוש השכר שלהם, אדם אשר אינו עובד SQLink יקבל את התגמול בצורת שובר buyme
 • למען הסר ספק, מובהר כי SQLINK  אינה מתחייבת  לקלוט את ה"חבר" ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.
 • SQLINK זכאית לשנות בכל עת את גובה התגמול לעובד זכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי SQLINK.
 • SQLINK שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי למועמד זכאי עבור "גיוס מוצלח", במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף בפעילות זו מאשר כי ידוע לו שהחלטת SQLINK לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה ב SQLINK הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) בפעילות  עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי SQLINK.
 • SQLINK לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בפעילות, ו/או בגין קבלת התגמול הכספי . לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי SQLINK בכל הקשור לפעילות "חבר-מביא-חבר" , בכפוף להוראות תקנון זה.
 • לשאלות ובירורים יש לפנות לאחראית פעילות "חבר-מביא-חבר" – שיר אוחיון בטל': 03-5424611 או בדוא"ל friends@sqlink.com

 

הנך מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות.

כמו כן, עליך להביא בחשבון כי חברת SQLINK תהיה רשאית לחלוק מידע, קורות חיים ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו עם חברת הבת Gotfriends - השמה בהייטק שגם היא תוכל לעשות שימוש מטעמה בנתונים ובכפוף לתנאי מבצעים המפורטים מעלה.

בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת  ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק בפעילות "חבר מביא חבר" שלה ובאמצעותם להפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.

 בהצלחה,

 

יצירת קשר


support@sqlink.com ר"ג: 03-6111444, ירושלים: 03-6111480 03-7525777 סניף רמת גן: רחוב מנחם בגין 11, מגדל רוגובין-תדהר סניף ירושלים: עם ועולמו 3, גבעת שאול, קומה 2 מנחם בגין 11 , רמת גן , מגדל רוגובין – תדהר, תא דואר: 20, מיקוד: 52681
המאמץ עלינו!
שלח קו"ח ותתחיל לקבל הצעות עבודה בדיסקרטיות
בחר קובץ קו"ח
נא לבחור קובץ
קובץ אינו תקין או גדול מדי